Mitropolia Banatului: Începe admiterea la specializarea Teologie Pastorală – Septembrie 2019

Mitropolia Banatului: Începe admiterea la specializarea Teologie Pastorală – Septembrie 2019

- in Educatie, Locale, Stiri
0

Mitropolia Banatului anunță că se pregătește admiterea la ciclul de studii universitare, specializarea Teologie Pastorală – Septembrie 2019.

Iată care sunt documentele necesare, pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală: Candidaţii vor completa o cerere de înscriere, la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic): două fotografii tip buletin (carte) de identitate; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima Facultate, copie care se autentifică după original la secretariatul facultăţii; foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu; certificat de naştere (copie legalizată); certificatul de botez; recomandarea preotului paroh; binecuvântarea arhiereului de care aparţine; scrisoare de intenţie; adeverinţă medicală tip; acte doveditoare pentru cei ce au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare; diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care urmează o a doua specializare, respectiv foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor; acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care: au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat); angajaţi şi copiii angajaţilor U.V.T.; orfani sau proveniţi din casele de copii. Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul Facultăţii.

Calendarul admiterii: În luna septembrie, se va organiza o a doua sesiune de admitere, după cum urmează: 5–11 septembrie: înscrierea candidaţilor; 11 septembrie: admitere la ciclul licenţă – verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocaţional, completarea testului grilă și afişarea rezultatelor preliminare; 12-13 septembrie: depunere contestaţii, confirmare locuri și înmatriculare;13 septembrie: afişarea rezultatelor finale.

Tematica examenului de admitere – 2019
Teologie dogmatică: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie; Dogma Sfintei Treimi; Crearea lumii văzute şi nevăzute; Crearea omului şi căderea în păcat; Persoana și opera de mântuire a Fiului lui Dumnezeu întrupat; Duhul Sfânt. Har, credinţă, fapte bune; Biserica şi însuşirile ei; Sfintele Taine – generalităţi; Taina Sfintei Euharistii; Dumnezeu judecătorul – judecata particulară şi judecata universală. Viaţa de veci

Bibliografie: Pr. conf. dr. George Remete, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru seminariile teologice, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000; Pr. prof. dr. Isidor Todoran, pr. prof. dr. Ioan Zăgrean, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru Seminariile Teologice, http://ro.scribd.com/doc/50045856/Teologia-dogmatică; Chestionar orientativ pentru testul grilă la disciplina: Teologie dogmatică aferent concursului de admitere în anul universitar 2019-2020.

Specializarea: Teologie ortodoxă pastorală Facultatea de Litere, Istorie și Teologie: Dogma Sfintei Treimi afirmă că există: trei Dumnezei; un Dumnezeu, în trei Ipostasuri; un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte?
2. Învățătura despre Sfânta Treime este specifică: iudaismului; creștinismului; islamismului?
3. Doctrina despre Sfânta Treime a fost formulată la: Sinodul II ecumenic; Sinodul III ecumenic; Sinodul IV ecumenic?
4. Crearea lumilor văzută și nevăzută este opera: Demiurgului; a Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt; a îngerilor?
5. Lumea a fost creată din: nimic; o materie preexistentă; din Natura (Ființa) dumnezeiască?
6. Antropologia creștin-ortodoxă învață că omul este: produsul hazardului; „chip” și „asemănare” a lui Dumnezeu; natură iremediabil degenerată?
7. Revelația este o: ficțiune; acțiune divină?; construct speculativ?
8. Temeiurile revelației sunt fundamentate pe: texte biblice; lucrări filosofice medievale; scrieri contemporane?
9. Biblia este o scriere: mitologică; socio-umană; inspirată?

Masterat: Teologie: Religie,Cultură, Societate
Sesiunea septembrie 2019 -înscriere: 16-18 septembrie; susţinere probe: 18 septembrie; afişare rezultate parţiale: 18 septembrie; depunere şi rezolvare contestaţii: 19 septembrie; confirmarea locurilor: 19-20 septemrbei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *