Care mai e preţul la apă potabilă, în Giroc?

Care mai e preţul la apă potabilă, în Giroc?

- in Administratie, Locale, Stiri
0

Privind nivelul prețului la apa potabilă livrată utilizatorilor din comuna Giroc, practicat de către operatorul serviciului de alimentare cu apă și canalizare, S.C. GIROCEANA S.R.L. Giroc

Conform prevederilor legislației serviciilor comunitare de utilități publice, respectiv a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, republicată, și a Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completarile ulterioare, republicată, serviciul de alimentare cu apă și canalizare este un serviciu comunitar de utilitate publică ce se înfiinţează, se organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor.

Serviciul de alimentare cu apă și canalizare al comunei Giroc a fost înființat prin hotărare a Consiliului Local al comunei Giroc și tot prin hotărâre a Consiliului Local a fost stabilită ca formă de gestiune a acestui serviciu, gestiunea delegată, conform prevederilor art. 18, al. (1) și (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 cu modificările și completările ulterioare, republicată.

De asemenea, conform prevederilor art. 17, al. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 cu modificările și completările ulterioare, republicată, gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea apei potabile şi epurarea apelor uzate şi în funcţie de:

  1. a) nevoile comunităţilor locale;
    b) mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
    c) starea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare existente;
    d) posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionării serviciului, respectiv a înfiinţării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
    e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.

În acest context, serviciul de alimentare cu apă și canalizare al comunei Giroc, respectiv activitățile de distribuție și furnizare a apei potabile în comuna Giroc, a fost atribuit prin delegare de gestiune societătii proprii a primăriei, respectiv operatorului SC GIROCEANA SRL, licențiat de autoritatea competentă pe domeniu, ANRSC București.

Prețul apei potabile practicat de operatorul S.C. GIROCEANA S.R.L. Giroc a fost fundamentat și stabilit conform prevederilor Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a prețului la apă potabila și a tarifelor la serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobate prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 65/2007 și reprezintă raportul dintre costurile totale înregistrate de operator pe un an de zile pentru prestarea celor doua activități ale serviciului (distribuție și furnizare) și apa livrată în aceeași perioadă.

În baza acestei metodologii, prețul la apă și tariful la canalizare au fost avizate de către ANRSC București, pe baza documentației întocmită și depusă de operator în conformitate cu metodologia și aprobate de Consiliul Local al comunei Giroc prin HCL nr. 179 din 23.12.2009, adoptată cu 12 voturi ,,pentru”, din 12 voturi exprimate.

Fac precizarea că, în perioada 2008-2012, consiliul local a fost compus din 13 consilieri locali, iar la ședința ordinară a Consiliului Local Giroc, din 23.12.2009, a lipsit motivat doar domnul Urșica Adrian.

Astfel, prețul/tariful/mc practicat de furnizorul SC AQUATIM SA, în raportul contractual cu societatea SC GIROCEANA SRL,  este următorul:
–    preț apă potabilă:  2.85/mc  fără TVA, 3.53/mc  cu TVA.
–    tariful la canalizare: 2.84/mc fără TVA, 3.52/mc cu TVA.

Prețul/tariful/mc, practicat de SC GIROCEANA SRL, având în vedere obligativitatea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Giroc, nr. 179 din 23.12.2009, este următorul:
–    preț apă potabilă:  3.31/mc  fără TVA, 4.10/mc  cu TVA.
–    tariful la canalizare: 3.23/mc fără TVA, 4/mc cu TVA.

Deci, diferența de preț/tarif este de 0.57 lei/mc cu TVA pentru apă și 0.48 lei/mc cu TVA pentru canalizare, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Giroc, nr. 179 din 23.12.2009. ( COTA TVA 24% )

Fișa de fundamentare a prețului la apă sau a tarifului la canalizare cuprinde toate elementele de cost înregistrate de operator, între care primul cost este cel cu apa cumpărată de la furnizorul de apă potabilă S.C. Aquatim S.A. Timișoara, la care se adaugă costurile aferente activităților de distribuție și furnizare, și astfel se explică faptul că prețul metrului cub de apă potabila la Giroc este mai mare decat prețul metrului cub de apă potabila la Timișoara. Diferența o constituie prețul rezultat din costurile de distribuție și furnizare a apei, pe care le prestează  S.C. GIROCEANA S.R.L. Giroc.

Idem raționamentul pentru serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate preluate de la utilizatori, tariful operatorului S.C. GIROCEANA S.R.L. Giroc rezidă doar din activitatea de colectare și transport al apelor uzate, la care se adaugă costurile operatorului S.C. Aquatim S.A. Timișoara pentru transport mai departe către stația de epurare și respectiv epurarea acestora.

Având în vedere strategia de dezvoltare a Autorității publice locale Giroc, prestarea acestui serviciu în acest mod, (cu alimentare din rețeaua de distribuție a municipiului Timișoara) se va mai face până la executarea și punerea în funcțiune a investiției de “Captare și tratare a apei brute din subteran” pentru alimentarea cu apă a comunei Giroc, respectiv până la execuția și punerea în funcțiune a Stației de epurare a apelor uzate, prevăzute de această strategie.

Gh. M.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *